КАСОВИ АПАРАТИ - ДОСТАВКА, СЕРВИЗ, КОНСУМАТИВИ

ЧЕСТИ ВЪПРОСИ

1. Необходимо ли е да се ходи в НАП, за да се регистрира новия касов апарат?

Не, производителят или сервизната фирма извършват онлайн регистрация към НАП посредством специално разработен за целта софтуер. Така клиента получава апарата фискализиран, регистриран и готов за употреба.

2. Какво е данъчен терминал?

Данъчният терминал е задължителна съставна част от фискалното устройство, в който предварително е поставена data SIM карта за осъществяване на дистанционна връзка с НАП.

3. Какво представлява КЛЕН?

КЛЕН е контролна лента на електронен носител , в която се съхранява копие на всеки отпечатан касов бон. Пълната информация от КЛЕН може да бъде разпечатана при необходимост.

4. Какво трябва да се направи в случай на запълване паметта на КЛЕН-а?

При запълване на паметта на КЛЕН, фискалното устройство спира работа до момента, в който се смени КЛЕН-а. За да се избегне неочаквано блокиране на апарата, е създаден механизъм за предупреждение за запълване на паметта. Новият КЛЕН се поставя от сервизен техник, а старите се съхраняват в обекта.

5. Каква информация се изпраща към НАП от новите фискални устройства посредством данъчния терминал?

В нормален режим на работа, данъчния терминал ще събира дневните отчети от ФУ и през 30 дни ще ги изпраща на сървърите на НАП. В случай, че органите на НАП решат да ви наблюдават по-интензивно, могат да сгъстят периода на изпращане на дневни отчети или дори да изискват по няколко информационни отчета дневно.

6. Какво се случва, в случай че данните не могат да се изпратят към сървъра на НАП?

При липса на връзка за период от 3 последователни дневни отчета (3 работни дни), фискалното устройство блокира за регистриране на продажби до осъществяване на връзка.

7. Плащат ли се допълнителни такси за обслужване от мобилен оператор?

В цената на касовия апарат е включена едногодишната такса за обслужване на Data SIM картата на мобилния оператор. След изтичане на гаранцията се заплаща такса към мобилен оператор.

8. Може ли клиентът да избира с кой мобилен оператор предпочита да работи устройството му?

Да, разбира се. Клиентът най-добре знае кой оператор има най-добро покритие в района, в което ще оперира фискалното устройство.

9. Трябва ли да се сключва договор за сервизно обслужване?

При закупуване на ново устройство, клиента получава едногодишен договор за гаранционно сервизно обслужване.

10. Как се подновява договорът за техническо обслужване и как се заплаща таксата за SIM картата?

Договорът за техническо обслужване и договорът за SIM картата изтичат една година след закупуването на касовия апарат.
Необходимо е да се обърнете към сервизната фирма за сключване на нов договор за техническо обслужване. При подновяването и заплащането на новия договор за техническо обслужване се заплаща и таксата за SIM картата за една година напред. Необходимо е да се носи касовият апарат и паспорта на апарата, за да се подаде промяната на сервизния договор към НАП.
При неподновяване на договор за техническо обслужване и незаплащане на такса за SIM карта, касовият апарат блокира.
11. Как се сменя на адрес на обект?
Апарата, паспорта, свидетелството се носят в сервиза. Необходимо е да се знае новият адрес на обекта / и типа на обекта, ако се променя/ . Чрез апарата сервиза подава промените към НАП и издава ново свидетелство. Вписва промените в паспорта.

12. Какво е необходимо за смяна на фискална памет /ФП/ и кога се налага?

Най-често ФП се сменя при: смяна на собственика, повреда на ФП, бракуване на ФУ /фискално устройство/, запълнена ФП.

С демонтажа на ФП задължително се сменя и КЛЕН. Преди демонтажа на фискалната памет от касовия апарат се изпраща съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно измененията на Наредба Н-18. В присъствието на управителя или упълномощен представител на фирмата - собственик на ФУ се съставя протокол за демонтаж на фискалната памет, съгласно приложение № 12 на Наредба Н-18, като сервизния техник отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на фискалното устройство.

 За издаване на протоколи за демонтаж на фискална памет е необходимо: касовия апарат, паспорта на апарата, свидетелство - оригинал за регистрация на ФУ, печат на фирмата, книга за дневни финансови отчети.
13. Какво е необходимо за закупуване на касов апарат?

Необходимо е да се носи Удостоверение от Агенция по вписванията, печат на фирмата, списък с артикули /списък със стоки или услуги/, книга за дневни финансови отчети; да се знае точен адрес  на обекта и тип на обект /бар, магазин, аптека и т. н. /.

14. Как да работим, когато касовия апарат е на ремонт?
За времето, през което касовия апарат е на ремонт, от сервизната фирма ще Ви бъде издаден протокол. На него ще бъдат описани индивидуалния номер на касовия апарат, както и номера на фискалната му памет. При проверка от орган на НАП е необходимо да предоставите описания протокол. С цел да бъдат избегнати злоупотреби, при приключване на ремонта и получаване на касовия апарат е необходимо протоколът да бъде върнат на сервиза. 
Трябва да издадете 'касова бележка от кочан' - хартиен документ от прономерован и прошнурован кочан с касови бележки, регистриращ продажба на стока или услуга в търговския обект. Тези бележки се прилагат към книгата за дневни финансови отчети.
Доказателство за извършения ремонт пред орган на НАП остава вписан в паспорта на фискалното устройство.
15. Какви документи са необходими за касовия апарат в случай на проверка от орган на НАП?

В стационарен търговски обект лицето е длъжно да постави на видно за клиента място до касовия апарат:

1. Копие на актуално свидетелство за регистрация на касовия апарат;

2. Съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с компетентна ТД на НАП според местонахождение на търговския обект.

 Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговския обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар, или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.

Освен това в обекта е необходимо да има:

1. Паспорт на касовия апарат.

2. Договор със сервиз за поддръжка на касовия апарат.

3. Книга за дневни продажби.

4. Кочан с касови бележки - обикновени и за сторно операции. Кочаните е необходимо да бъдат прономеровани, прошнуровани и на гърба на кочана да бъде записан фабричния номер на фискалното устройство. Кочаните да бъдат описани на първата страница в книгата за дневни продажби.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg